คู่มือการให้บริการประชาชน
 


การใช้บริการเพื่อเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (4 ก.ย. 2561)
การใช้บริการเพื่อเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (4 ก.ย. 2561)
การจัดทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนกรมประชาสัมพันธ์ (4 ก.ย. 2561)
การทำบัตรผ่านรถยนต์เข้า-ออก(สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์) ในพื้นที่กรมประชาสัมพันธ์ (4 ก.ย. 2561)
การขออนุญาตใช้หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ (4 ก.ย. 2561)
การให้บริการด้านการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (30 ส.ค. 2561)
การขอมีบัตรประจำตัวอาสาสมัครประขาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) (30 ส.ค. 2561)
การขอใช้บริการหอพักของสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (30 ส.ค. 2561)
การขอใช้บริการ WiFi ภายในอาคารกรมประชาสัมพันธ์ (30 ส.ค. 2561)


ไฟล์เอกสารประกอบ
การให้บริการ.pptx |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar