ประวัติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 
 

 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ

 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงในส่วนภูมิภาค สังกัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง หน่วยงานของรัฐกับประชาชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นจังหวัดชายแดนของประเทศไทย สถานีวิทยุจึงมีความจำเป็นในการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอีกด้วย

                     เริ่มก่อตั้ง สวท.อำนาจเจริญ

     สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ที่ ศูนย์ราชการที่ ๑ เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ บนเนื้อที่ ๗ ไร่ ส่งกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม ความถี่ ๑๐๓.๒๕ เมกะเฮิร์ต  นางรัชนี  เผือกวิไล ขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ ได้จัดทำโครงการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้น ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่ในปี ๒๕๓๙ นายสุทัศน์  เงินหมื่น  นายแพทย์ชัยพร  ทองประเสริฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอำนาจเจริญ ในขณะนั้น ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๙ ถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจัดตั้งสถานีวิยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบเอฟเอ็ม เป็นการเร่งด่วนให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๙ เริ่มจากย้ายเครื่องส่งระบบเอฟเอ็มของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี ขนาด ๑ กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ มาติดตั้งที่ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยใช้เสาอากาศร่วมกับศูนย์สื่อสารมหาดไทย ความสูง ๕๐ เมตร ในการทดลองออกอากาศ ความถี่ ๙๗.๒๕ เมกะเฮิร์ต รับสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต่อมาเดือนเมษายน ๒๕๔๐ ได้เปลี่ยนความถี่ใหม่เป็น ๑๐๓.๒๕ เมกะเฮิร์ต ในระยะแรกมีเขตบริการ รัศมี ๒๐ กิโลเมตร และมีการพัฒนาการออกอากาศให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่อง กระทั่งวันที่ ๒ สิหาคม ๒๕๔๘ จึงสามารถออกอากาศได้ครอบคลุมพื้นที่ ๗ อำเภอของจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งพื้นที่บริเวณชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บางส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร 

       สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ปรับปรุงการกระจายเสียง การออกอากาศ อย่างต่อเนื่อง ได้รับงบประมาณพัฒนาปรับปรุงห้องส่ง ห้องบันทึกเสียง และอุปกรณ์ในห้องส่ง ตามโครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ระบบ เอฟ.เอ็ม 103.25 เมกกะเฮิร์ช  ด้วยวงเงินงบประมาณ 6,700,000.-บาท (หกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) เพื่อติดตั้งเครื่องส่งใหม่ทดแทนเครื่องส่งเดิมแล้วเสร็จพร้อมออกอากาศ   เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ส่งผลให้การส่งกระจายเสียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินการบริหารและอำนวยการผลิตรายการและข่าว ของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมด้วยบุคคลากรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในองค์กร จำนวน 14 คน  ดำเนินการสนับสนุนตามภาระกิจความรับผิดชอบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงและครอบคลุมพี่น้องประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ 

                         วิสัยทัศน์

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ  

องค์กรหลักที่เป็นเลิศ ด้านการกระจายเสียงและสื่อสารมวลชนมืออาชีพ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่ประชาคมอาเซียน

                          พันธกิจ

เผยแพร่นโยบายของรัฐ ความรู้ และข่าวสาร

สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สร้างความพึงพอใจในการรับฟังและเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชนคนพิการ และคนด้อยโอกาส

                                       สีกรมประชาสัมพันธ์

ใช้สีม่วง ซึ่งถือกันว่าเป็นสีของงานสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

 

Link banner

 

Copy code นี้ไปลงในเว็บไซต์ของท่าน

 <a href="http://www.prd.go.th" target="_blank"><img src="http://www.prd.go.th/images/prd_banner01.jpg" border="0" alt="กรมประชาสัมพันธ์"

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar