อำนาจเจริญจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ

อำนาจเจริญจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ

วันนี้ 25 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาจุดชุมวิวบริเวณแก่งคันสูง บ้านคันสูง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)พร้อมเยี่ยมชมบูทนิทรรศการวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สินค้าโอท๊อปของดีชุมชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

นายพลกฤษ เรืองสุกใส นายอำเภอชานุมาน กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ว่าบ้านคันสูง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญเป็นชุมชนที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงมีปราชญ์ชุมชน กลุ่มอาชีพที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตสินค้าของชุมชนที่มีคุณภาพ ประกอบกับมีแก่งคันสูง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว จึงถือว่าเป็นจุดแข็งทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนทำให้คนในชุมชนมีงานทำ มีรายได้ อำเภอชานุมาน จึงเล็งเห็นศักยภาพของบ้านคันสูง ในการเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการบริหารจัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็น เจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับแขกผู้มาเยือน พร้อมการให้ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ระหว่างวันที่ 25- 27 เมษายน 2565 ณ บ้านคันสูง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยนำวิถีชุมชนและสินค้าขึ้นชื่อของชุมชนมาจัดจำหน่ายและแสดงนิทรรศการพร้อมสาธิตวิธีการทำเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถได้ลงมือทำด้วยตนเองได้ และซื้อกลับบ้านได้ด้วย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ครั้งนี้ ยังคงมุ่งเน้นให้เกิดการทำงานพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดร่วมกันแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการจัดทำโปรแกรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอีกทั้งเพื่อรองรับการบริการนักท่องเที่ยวได้ และมีการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชนและชุมชนท่องเที่ยว ให้เป็นที่ รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปคะแนนโหวต :