สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ถ่ายทอดความรู้แนวทางการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม สู่การรวมกลุ่มการประกอบอาชีพให้กับผู้ดูแลคนพิการ และอาสาสมัครดูแลผู้พิการ

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายนาวิน ป้องกัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมาย นายธวัชชัย นาราษฎร์ หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ สำนักงาน ฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แนวทางการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม สู่การรวมกลุ่มการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ให้กับผู้ดูแลคนพิการ และอาสาสมัครดูแลผู้พิการ ณ ศาลาชุมชนเทพนิมิต หมู่ที่ 8 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี 2564

 คะแนนโหวต :