โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ดำเนินการตรวจสอบและเตรียมความพร้อม ระบบไฟฟ้าประตูระบายน้ำฉุกเฉินอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ร่วมกับชุมชน รับมือฤดูฝน ปี 2566

นายธนพงษ์ วาระโว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ เปิดเผยถึงการ มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายจัดส่งน้ำและบำรุงรักษา หัวหน้าฝ่ายช่างกล พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบ ลงพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำพุทธอุทธยาน เพื่อทำการตรวจสอบความพร้อมระบบไฟฟ้าประตูระบายน้ำฉุกเฉิน พร้อมทั้งซ่อมแซม ปรับปรุงระบบควบคุมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำและปฏิบัติตาม 12 มาตรการ รับมือฤดูฝน ปี 2566 ในการซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำ ให้พร้อมใช้งาน รองรับปริมาณน้ำฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงฤดูฝนปีนี้

ขณะเดียวกัน ได้มีการประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการส่งน้ำและปลูกพืชฤดูฝน ร่วมกับคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ พร้อมรับฟังปัญหาการใช้น้ำ และหาแนวทางแก้ไขให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำ การเพาะปลูกพืชฤดูฝน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar