บริษัท สิงห์โตทองเจริญ จํากัด รับสมัครพนักงาน 1 อัตรา ตําแหน่ง พนักงานสินเชื่อ

บริษัท สิงห์โตทองเจริญ จํากัด รับสมัครพนักงาน 1 อัตรา ตําแหน่ง พนักงานสินเชื่อ

 

คุณสมบัติ

 

1. เพศชาย อายุไม่เกิน 26ปีบุคลิก 2. วุฒิปวช.-ปวส.เท่านั้น!! ไม่จํากัดสาขาวิชา 3. มีภูมิลําเนา จ.อํานาจเจริญ 4. เพศชายสามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่) 5.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 6.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 7.เงินเดือน วุฒิ ปวช. 11,000 บาท วุฒิ ปวส.12,500 บาท (ทอลองงาน 3 เดือน) 8.เวลาทํางาน จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00น. เสาร์ 08.00-12.00น. หยุดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เอกสารในการสมัครงาน

-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน - วุฒิการศึกษา -สําเนาทะเบียนบ้าน - ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ - ใบผ่านงาน (ถ้ามี) -ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร

-อื่นๆ

หากผู้ใดสนใจสามารถกรอกใบสมัครและยื่นได้ที่สาขา หรือ Line 0897123187 หรือ Line 0956028038

ติดต่อ โทร. 098-9980853 (โทรในเวลาทําการ) 

-บริษัท สิงห์โตทองเจริญ จํากัด ตั้งอยู่ ถ.ชยางกูร หลังธนาคารกสิกรไทย -บริษัท สิงห์โตทองเจริญ จํากัด ประกอบกิจการให้สินเชื่อรายย่อย โดยรับโฉนดที่ดินหรือ นส.3ก เป็นหลักประกันปล่อยเงินกู้ประกอบกิจการภายใต้การกํากับของสํานักงานเศรษฐกิจ กระทรวงการที่สั่ง

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar