อำนาจเจริญ จัอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมบวชป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565ดกิจกรรมบวชป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

อำนาจเจริญ จัดกิจกรรมบวชป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2565) ณ ป่าชุมชนดงใหญ่หนองข่า ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ตุ้มโฮม 8 สมุนไพร ไทอำนาจ ก้าวไกลทันโรค "สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) และกิจกรรมบวชป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ปลูกต้นไม้และเดินสำรวจพื้นที่ป่าชุมชนดงใหญ่หนองข่า เตรียมจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองข่าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอปทุมราชวงศา กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ว่าสืบเนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ที่เป็นต้นน้ำลำธาร เริ่มมีสภาพเสื่อมโทรมส่งผลให้ความสมดุลของระบบนิเวศน์ ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติตามมาดังที่ได้ประสบอยู่ในขณะนี้ ทั้งเหตุการณ์ภัยแล้ง น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินส่งผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ให้มีความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณแหล่งต้นน้ำลำธาร ฟื้นคืนสภาพที่เหมาะสมตลอดจนมีความชุ่มชื้นมาสู่แผ่นดิน จำเป็นอย่างยิ่งต้องดำเนินการปลูกต้นไม้ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อรักษาหน้าดิน เพิ่มความชุ่มชื้นและชะลอน้ำ โดยให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล คงความอุดมสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของบ้าน วัด และโรงเรียน สร้างองค์ความรู้และสืบทอดภูมิปัญญาจากปราชญ์ชุมชน สู่เยาวชนท้องถิ่น จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อให้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากรของท้องถิ่น ในทุกมิติ โดยอาศัยภูมิปัญญา เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ ความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างเครือข่ายในการดูแลปกป้องทรัพยากรท้องถิ่น การสนับสนุนกิจกรรม ชิงเก็บลดเผาในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและให้จังหวัดอำนาจเจริญเป็นจังหวัดที่สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินงาน 3 กรอบ 8 กิจกรรม ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอำนาจเจริญ จึงจัดให้มีกิจกรรมบวชป่าดงใหญ่หนองข่า แห่งนี้ ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญให้คู่กับวิถีชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืนคะแนนโหวต :