อำนาจเจริญคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565 กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ส่งผลิตภัณฑ์คุณภาพเข้ารับการคัดสรรหลากหลายผลิตภัณฑ์

อำนาจเจริญคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565 กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ส่งผลิตภัณฑ์คุณภาพเข้ารับการคัดสรรหลากหลายผลิตภัณฑ์

วันนี้ ( 12 พฤษภาคม 2565 ) เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญนายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีเปิดและกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ส่งผลิตภัณฑ์คุณภาพเข้ารับการคัดสรรหลากหลายผลิตภัณฑ์

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติให้จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนิน “โครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนา (Product Development)ระดับประเทศและเพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ในการทำงาน เชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชนและกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ส่งผลิตภัณฑ์เข้าการคัดสรรฯ ในปี 2565 จำนวน 95 กลุ่ม 161 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น ประเภทอาหาร จำนวน 36 ผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 71 ผลิตภัณฑ์ ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก จำนวน 42 ผลิตภัณฑ์ ประเภทสมุนไพรไม่ใช่อาหาร จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มาเรียนรู้กระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอละ 10 กลุ่ม รวม 70 คน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการรับสมัครผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรฯ ระหว่างวันที่ 3 – 10 พฤษภาคม 2565 และดำเนินการพิจารณา ตรวจสอบ และกลั่นกรอง ผลิตภัณฑ์ ที่สมัครเข้าคัดสรรฯ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญโดยคาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการจัดระดับตามเกณฑ์การคัดสรรฯและผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านการคัดสรรฯ เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านการคัดสรรฯ ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนบุคลากรจากส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดสรรฯคะแนนโหวต :