อำนาจเจริญประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดอำนาจเจริญพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

อำนาจเจริญประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดอำนาจเจริญพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

วันนี้ (10 พฤษภาคม 2565) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (คสป.อำนาจเจริญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายไต้โครงการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4 โดยมีนายธนูสินธิ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (คสป.อำนาจเจริญ)เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมทั้งรับทราบแนวทางแผนงานการดำเนินงานพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดอำนาจเจริญให้มีความเข้มแข็งเพิ่มรายได้ให้ประชาชน

โดยคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดอำนาจเจริญประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน บูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของภาคเอกชนและประชาชน โดยภาคเอกชนในรูปแบบบริษัทประชารัฐมีหน้าที่หาตลาดและช่วยเหลือภาคประชาชนใจการรับซื้อสินค้าจากประชาชนที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดในราคาที่ดี ส่วนภาครัฐมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนในการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของภาคเอกชน ทั้งในภาคการเกษตร การท่องเที่ยว หรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ทั้งนี้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดได้สรุปผลความก้าวหน้าในการระดมหุ้นของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯจำนวน 4,000 หุ้น หุ้นละ 1,000 บาท ปัจจุบันยอดหุ้น ณ เดือนเมษายน 2565 มีหุ้น 3,441 หุ้น มีหุ้นคงเหลือ 559 หุ้น จึงขอเชิญชวนหัวหน้าทส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน ประชาสังคม กลุ่มองค์กร และประชาชนทั่วไปที่สนใจที่จะถือหุ้นหรือมีความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนของบริษัทฯ โดยแจ้งความประสงค์หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ 045 523088 หรือ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 081 999 4185 , 081 3214247 , 086 8744381คะแนนโหวต :