อำนาจเจริญจัดพิธีทำบุญตักบาตรและบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญจัดพิธีทำบุญตักบาตรและบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวอำนาจเจริญ

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2565) ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพร้อมทั้งประกอบพิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวอำนาจเจริญซึ่งถือเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีความเชื่อและความศรัทธาในการสักการะศาลหลักเมือง ที่จะทำให้การดำเนินชีวิตประสพความสำเร็จ เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีในครั้งนี้

การจัดตั้งสร้างศาลหลักเมือง เป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมของบรรพบุรุษที่มีมาแต่โบราณ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นหลักชัยให้แก่บ้านเมือง ด้วยเหตุนี้ จังหวัดอำนาจเจริญจึงได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี 2538 โดยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มีพื้นที่กว่า 34 ไร่ 13 ตารางวา และได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รวมถึงพี่น้องประชาชนเพื่อดำเนินการจัดสร้างศาลหลักเมือง ซึ่งในครั้งนั้นได้กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ออกแบบศาลหลักเมือง ให้มีรูปลักษณ์แบบจตุรมุขยอดปรางค์ ขนาดกว้าง 27.70 เมตร ยาว 27.70 เมตร และสูง 28.20. เมตร งบประมาณในการก่อสร้าง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางจังหวัด เทศบาล ประชาชน และการจัดหารายได้ในด้านอื่นๆ เสาหลักเมืองที่ใช้เป็นหลักเมือง เป็นไม้มงคลชื่อ "ไม้ราชพฤกษ์ ซึ่งได้มาจาก สวนตะโกทอง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้จัดพิธีพลีต้นไม้ตามประเพณีโบราณ และขอให้กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร ออกแบบเป็นรูปทรงกลม ยอดเสาหลักเมืองเป็นทรงแก้วเก้าขั้น รูปแบบคล้ายกับเสาหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อเดือนกันยายน ปี 2538 โดยศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระสุหร่ายและทรงเจิม ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2544 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เปิดศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวอำนาจเจริญเป็นล้นพ้น หาที่สุดมิได้ นับตั้งแต่ที่สร้างศาลหลักเมืองอำนาจเจริญเสร็จสิ้นก็เป็นที่เคารพสักการบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญเรื่อยมา

ดั้งนั้นเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จึงได้กำหนดจัดงานบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นครั้งแรก ภายใต้คำแนะนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ เพื่อปฏิบัติสืบต่อเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งยึดถือเอาศาลหลักเมือง เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีความเลื่อมใสศรัทธาและความเคารพนับถือของประชาชนเดินมาสักการะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคะแนนโหวต :