อำนาจเจริญ จัดงานผลิตภัณฑ์ คักขนาด ดีเกินคาด อํานาจเจริญ คุมเข้มตามมาตรการป้องกันโควิด-19

อำนาจเจริญ จัดงานผลิตภัณฑ์ คักขนาด ดีเกินคาด อํานาจเจริญ คุมเข้มตามมาตรการป้องกันโควิด-19

วันนี้ (11 มกราคม 2565) เวลา 16.30 น. ที่บริเวณสนามหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอํานาจเจริญ ตําบลบุ่ง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงาน “ผลิตภัณฑ์ คักขนาด ดีเกินคาด อํานาจเจริญ” พร้อมทั้งเป็นสักขีพยานในการลงนามจับคู่ธุรกิจระหว่างนักธุรกิจกับเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท๊อป ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยผู้จําหน่ายสินค้าทุกรายต้องได้รับวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 2 เข็มและต้องผ่านการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าจําหน่ายสินค้า ตลอดผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 และผ่านการตรวจคัดกรองก่อนเข้าร่วมงานและยังได้ดําเนินการตามมาตรการควบคุมโรค D – M - H – T – T – A อย่างเคร่งครัด

นายวิรัตน์ นามวงษา พาณิชย์จังหวัดอํานาจเจริญ ได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า จังหวัดอํานาจเจริญได้กําหนดประเด็นการพัฒนาด้านการส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และบริการ และสินค้าชุมชนให้ สามารถแข่งขันได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดให้เติบโตอย่างต่อเนื่องจากฐานการเกษตร การสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนและเป็นปัจจัยสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้เติบโตมากขึ้น และสามารถแข่งขันได้ โดยผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เครือข่ายสินค้า OTOP สมาชิกบิสคลับอํานาจเจริญ ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้าชุมชน สินค้า OTOP ยังคงต้องได้รับการส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง มีช่องทางการตลาด และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถทางการตลาดของตนเอง เพื่อให้ มีรายได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ในห้วงที่ผ่านมา และในสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ การค้าขายสินค้าได้น้อยลง ทําให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจลดลงด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการรายย่อยจังหวัดอํานาจเจริญ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้งาน “ผลิตภัณฑ์ คักขนาด ดีเกินคาด อํานาจเจริญ” ขึ้น โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงและจําหน่ายสินค้าชุมชน สินค้า OTOP ของผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เครือข่ายสินค้า OTOP สมาชิกบิสคลับอํานาจเจริญ ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้าดังกล่าว จํานวน 80 คูหา โดยเป็นผู้ประกอบการในจังหวัดอำนาจเจริญ จํานวน 52 คูหา และต่างจังหวัด จํานวน 28 คูหา และมีกิจกรรมบันเทิงเพื่อสร้างความสนใจให้มีผู้มาจับจ่ายใช้สอยตลอดการจัดงานระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 10 – 14 มกราคม 2565 และยังมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ โดยเชิญนักธุรกิจ/ผู้ซื้อ(Buyer) ร่วมเจรจาธุรกิจกับเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการภายในงาน เพื่อเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายธุรกิจการค้า สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอํานาจเจริญได้ให้ความสําคัญกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยผู้จําหน่ายสินค้าทุกรายต้องได้รับวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม และผู้จําหน่ายสินค้าที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นต้องได้รับวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม และต้องผ่านการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าจําหน่ายสินค้า และยังได้ดําเนินการตามมาตรการควบคุมโรค D – M - H – T – T – A อย่างเคร่งครัด

ขอบคุณ ภาพ-ข่าว :สปชส.อำนาจเจริญคะแนนโหวต :