จังหวัดอำนาจเจริญชุดจัดระเบียบสังคมบูรณาการ ลงพื้นที่ตรวจแนะนำร้านอาหาร ร้านค้าเขตพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญชุดจัดระเบียบสังคมบูรณาการ ลงพื้นที่ตรวจแนะนำร้านอาหาร ร้านค้าเขตพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00-21.30 น. โดยการอำนวยการของ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ , นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ , นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ , นายวรเทพ ทองน้อย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ และนายพิชิต โสภาลุน รักษาการป้องกันจังหวัดอำนาจเจริญ ได้สั่งการให้ ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองอำนาจเจริญ (ร้อย อส.อ.เมืองฯ2) บูรณาการร่วมกัน นายจักรพงษ์ สายเพชร ผช.ป้องกันฯ นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ ฉก.ราชสีห์ 75และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอำนาจเจริญ

ลงพื้นตรวจแนะนำร้านอาหาร ร้านค้า ร้านขายเนื้อย่าง รวมทั้งกำกับและติดตามในพื้นที่เมืองชั้นในของอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด และประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิท -19) ในห้วงวันหยุดยาว เทศกาลปีใหม่ 2565 อีกทั้ง เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัสสายพันธ์ุใหม่ ”โอไมครอน” โดยขอความร่วมมือให้ทางผู้ประการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อยคะแนนโหวต :