จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมมอบธงสีฟ้า และป้ายหมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 เพื่อ แสดงพลังความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชน เขตพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญในการขับเคลื่อนร่วมป้องกันโควิด-19

วันนี้ (9กันยายน 2564) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบธงสีฟ้า และป้ายหมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 เพื่อแสดงพลังความเข้มแข็งและศักยภาพของ ชุมชน ในการขับเคลื่อนร่วมป้องกันโควิด-19 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล แพทย์ พยาบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้

ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ร่วมมือกันป้องกัน ไม่ให้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในหมู่บ้านของตนเอง ซึ่งหมู่บ้านที่จะประกาศเป็นหมู่บ้านสีฟ้าได้ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรการที่กำหนด อันเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในการร่วมแรงร่วมใจ เพื่อทำให้หมู่บ้าน ชุมชนของตนเอง มีภูมิคุ้มกันตนเอง เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคี และความร่วมแรงร่วมใจของ ประชาชนในพื้นที่

จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดกิจกรรมมอบธงสีฟ้า และป้าย หมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 ตามโครงการขับเคลื่อน จังหวัดเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการมอบธงฟ้า และป้ายหมู่บ้านเข้มแข็งไปแล้ว 8 ตำบล 84 หมู่บ้าน เป็นเป้าหมายนำร่อง และได้ดำเนินการต่อเนื่อง ในวันนี้เป็นรอบที่ 2 ได้มอบธงฟ้า 7 ตำบล 72 หมู่บ้าน และจะมีการมอบธงสีฟ้าและป้ายหมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 รอบที่ 3 ในวันที่ 14 กันยายน 2564 เขตเทศบาลเมือง 31 ชุมชน 38 หมู่บ้าน 4 ตำบล ให้ครอบคุมทุกพื้น เพื่อเป็นแบบอย่างในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไม่ให้มีการแพร่เชื้อในพื้นที่ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีของหมู่บ้าน ตำบลอื่น ต่อไปคะแนนโหวต :