คทง.โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วม ของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ ๒๒ สค.๖๔ ที่ ศูนย์ประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ(อาคารเลขที่ ๓๒๓ หมู่ ๑ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ) คทง.โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วม

ของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จัดให้มีกิจกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของภาคประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ประชุมมีมติที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้ ๑)ให้มีการจัดตั้งคณะทำงานป้องกันฯระดับจังหวัด เพื่อเป็นกลไกการทำงานที่ชัดเจน ทั้งนี้ คทง.ดังกล่าวต้องมีบทบาทหน้าที่ ในการสร้างความโปร่งใสในองค์ภาคประชาชนให้ชัดเจน และต้องสร้างความศรัทธาในการทำงานเพื่อเป็นต้นแบบในการทำงาน ๒)ให้มีการสร้างพื้นที่ต้นแบบป้องกันการทุจริตฯ ๓)ให้มุ่งเน้นสร้างตัวอย่างที่ดีในการดำเนินงานโครงการต่างๆของภาคประชาชน โดยใช้ศูนย์ประสานงานขบวนฯเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร ๔)ให้มีกระบวนการตรวจสอบภายนอกขององค์กรนั้นๆ หรือมีการตรวจสอบจากภาคีเครือข่ายอื่น ๕)กำหนดประชุมเวทีต่อไป ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฝ้ายขิต ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเวทีเชื่อมโยงข้อมูลโครงการ งบประมาณที่ลงสู่พื้นที่ในจังหวัด วิเคราะห์โครงการ/พื้นที่เสี่ยง อาจลงพื้นที่ร่วมกับกลไกที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการในพื้นที่ ประกอบด้วย ภาครัฐ ปปช.จ/อบจ./สนง.จ./พช./เกษตร จ./คณะทำงานสภาองค์กรปฏิรูปจังหวัดอำนาจเจริญคะแนนโหวต :