สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำประชาคมหมู่บ้านและสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำประชาคมหมู่บ้านและสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

วันนี้ (7 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.) นายสัตวแพทย์อภิชาติ ภะวัง ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ( สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะแซว) ลงพื้นที่ ศาลาประชาคมบ้านหนองหินใต้ หมู่ 11 ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อจัดทำประชาคมหมู่บ้านและสอบสวนโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อวางแผนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และในคนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์และมาตรการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ เตือนภัย ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่เจ้าของสัตว์และประชาชนทั่วไป โดยให้มีการเฝ้าระวัง โรคพิษสุนัขบ้า โดยเครือข่ายเฝ้าระวังโรคในพื้นที่อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน หากพบสัตว์ป่วยตาย มีอาการสงสัยต่อโรคพิษสุนัขบ้าให้แจ้งเครือข่ายเฝ้าระวังโรคและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของกรมปศุสัตว์ “แจ้งโรคเร็ว ควบคุมเร็ว โรคสงบเร็ว”  


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar