อำเภอเมืองอำนาจเจริญเปิดศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านภูเขาขาม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างแหล่งเรียนรู้ สร้างรายได้สู่ชุมชน

วันนี้ ( 21 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 10.00 น. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านผ้าทอ ตามโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก 3 เตรียมความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและสนับสนุนวัสดุต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ณ ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านภูเขาขาม หมู่ที่ 6 ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านภูเขาขาม และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรรมในครั้งนี้

การจัดกิจกรรมในวันนี้ว่า จังหวัดอำนาจเจริญอนุมัติให้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว มีกิจกรรมทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมหลักที่ 1 สร้างความเข้าใจรับรู้การพัฒนายกระดับคุณภาพผ้าทอ กิจกรรมหลักที่ 2 อบรมสาธิตยกระดับผลิตภัณฑ์กระบวนการแปรรูปเสริมสร้างเทคนิค เพิ่มทักษะ กิจกรรมหลักที่ 3 เตรียมความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและสนับสนุนวัสดุต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม จำนวน 5 แห่ง กิจกรรมหลักที่ 4 สร้างการรับรู้/สร้างโอกาสทางการตลาดในรูปแบบการประชาสัมพันธ์/เอกสาร/สื่อออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านผ้าทอ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 การสาธิตภูมิปัญญาผ้าทอ จำหน่ายสินค้า OTOP โดยคาดว่าจะเกิดแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า นักท่องเที่ยว ผู้มาศึกษาดูงาน หรือผู้สนใจทั่วไปและกลุ่มทอผ้า ได้น้อมนำพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ทำให้สวมใส่ผ้าไทยแพร่หลายมากขึ้น


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar