จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมเตรียมช่วยเหลือเยียวยาและอำนวยความสะดวกกรณีรถตู้โดยสารไม่ประจำทางเกิดอุบัติเหตุที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ทำให้มีผู้เสียชีวิต ๑๑ ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมเตรียมช่วยเหลือเยียวยาและอำนวยความสะดวกกรณีรถตู้โดยสารไม่ประจำทางเกิดอุบัติเหตุที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ทำให้มีผู้เสียชีวิต ๑๑ ราย

จากกรณีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๒๑.๓๐ น. เกิดอุบัติเหตุรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง หมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๐๗๘ อำนาจเจริญ ทิศทางมุ่งหน้าสระบุรี/กรุงเทพมหานคร เสียหลักพุ่งลงเกาะกลางถนน เกิดไฟลุกไหม้ บริเวณถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ทำให้มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย ๑ ราย ผู้เสียชีวิต ๑๑ ราย

วันนี้ (๒๓ มกราคม ๒๕๖๖) เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุม POC ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องเตรียมการช่วยเหลือ/อำนวยความสะดวกญาติผู้ประสบภัย และร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และทบทวนหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำขึ้นอีก โดยมอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดตรวจสอบรถโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะรถโดยสารไม่ประจำทาง คนขับรถ สภาพรถ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ พร้อมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานทำประกันภัยรถยนต์ราชการ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ถูกต้อง ซึ่งทางราชการจะมีมาตรการในการกำกับดูแลเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ในส่วนของการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและการเยียวยาสภาพจิตใจของญาติผู้เสียชีวิตทั้ง ๑๑ ราย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจและช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตในเบื้องต้น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประสานมูลนิธิ ฮุก ๓๑ นครราชสีมา และมูลนิธิเพชรเกษม อำนาจเจริญ ในเรื่องการรับศพผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ นำส่งที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ญาติประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป สำหรับการคุ้มครองผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ในเบื้องต้นผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาอำนาจเจริญ ได้ประสานไปยังผู้จัดการบริษัทกลางผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขานครราชสีมา เพื่อประสานบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดในพื้นที่ เพื่อขอทราบรายละเอียดและวงเงินคุ้มครองของผู้ประกันภัยภาคสมัครใจประเภท ๓+ ส่วนภาคบังคับ ผู้ประสบภัยทุกรายที่เสียชีวิตจะได้รับรายละ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท/ราย ยกเว้นผู้ขับขี่จะได้รับจาก พรบ. และประกันภัย จำนวน ๑๓๕,๐๐๐ บาท ส่วนผู้บาดเจ็บจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง แต่ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีข้อสั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตั้งกลุ่มไลน์ “กรณีรถตู้เกิดอุบัติเหตุผู้เสียชีวิต 11 ราย” เพื่อรายงานข้อมูลและประสานงาน ๒. ให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานฯ แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อรวบรวมรายงานต่อผู้บริหารจังหวัดต่อไป ๓. ให้อำเภอลืออำนาจ อำเภอเมืองอำนาจเจริญและอำเภอชานุมาน ที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องการจัดงานศพ สภาพจิตใจของคนในครอบครัว และสิทธิประโยชน์ ติดตามให้ความช่วยเหลือจนแล้วเสร็จ ๔. ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประสานมูลนิธิเพชรเกษม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดจุดรับ-ส่งศพผู้เสียชีวิตในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิต ๕. ให้สำนักงาน คปภ.จังหวัด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการจัดพิธีรับมอบเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ๖.ให้ทุกส่วนราชการทำประกันภัยรถยนต์ราชการ โดยให้สำนักงาน คปภ.จังหวัด แจ้งอัตราค่าเบี้ยประกันภัย สิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง ระยะเวลาการคุ้มครอง ของการทำประกันภัยรถยนต์ราชการทุกประเภทแก่ส่วนราชการ ๗. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เดินทางโดยใช้รถยนต์หรือรถตู้โดยสารประจำทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยและได้รับการเยียวยาเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ๘. ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด นำบทเรียน มาศึกษาในบริบทพื้นที่ของจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อวางแผนกำหนดแนวทางและมาตรการดำเนินการเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar