คุมประพฤติอำนาจเจริญ จัดแข่งขันการประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ Season# 2 รวมพลังคืนคนดีสู่สังคม

คุมประพฤติอำนาจเจริญ จัดแข่งขันการประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ Season# 2 รวมพลังคืนคนดีสู่สังคม

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.30 น. ที่ อาคารเอนกประสงค์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายแพทย์ชัยพร ทองประเสริฐ ประธานคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันการประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ Season# 2 รวมพลังคืนคนดีสู่สังคม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีเปิดและผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อฝึกอาชีพและพัฒนาตนเองให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

นายจักรพงศ์ ขรขวา รองประธานคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงโครงการแข่งขันการประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ Season 2 รวมพลังคืนคนดีสู่สังคมในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมประกวดการทำอาหาร ที่เป็นผู้ถูกคุมความประพฤติ ได้พัฒนาตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสู่การเป็นเชฟมืออาชีพหรือมีธุรกิจเป็นของตนเอง และมีรายได้เพียงพอต่อการดูแลตนเองและครอบครัวต่อไป ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4 ทีม ประกอบด้วย กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 1 ทีมที่ 1 อำเภอลืออำนาจ กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 1 ทีมที่ 2 อำเภอหัวตะพาน กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2 ทีมที่ 3 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 3 ทีมที่ 4 อำเภอปทุมราชวงศาและอำเภอเสนางคนิคม และได้รับการสนับสนุนจากชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเงินจำนวน 8,500 บาท และชมรมพลังสตรีพัฒนาภาคอีสาน เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท และจากภาคส่วนอื่นๆ สำหรับโครงการแข่งขันการประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพSeason# 2 รวมพลังคืนคนดีสู่สังคม เป็นการสนับสนุนให้ผู้กระทำผิดได้มีอาชีพ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว ส่งเสริมให้มีงานทำ รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการช่วยขับเคลื่อนการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของกรมคุมประพฤติคะแนนโหวต :