จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดตลาดท่าน้ำ “วิถีธรรม วิถีไทยวัดอำนาจ” กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดตลาดท่าน้ำ “วิถีธรรม วิถีไทยวัดอำนาจ” กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายชัยยงค์ ผ่องใส พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชน และการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและสร้างวัฒนธรรมใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่” ณ วัดอำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายวรเทพ ทองน้อย นายอำเภอลืออำนาจ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานโดยนายชาติชายชาญ บูชาเดช พัฒนาการอำเภอลืออำนาจ

นายชัยยงค์ ผ่องใส พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรได้สนับสนุนการดำเนินงานการวิจัยตามโครงการดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของพื้นที่ การดึงดูดการลงทุนโดยย่านวัฒนธรรม/พื้นที่ทำงานสำหรับศิลปินรุ่นใหม่ การสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรม/เศรษฐกิจของพื้นที่ การปรับปรุงสมบัติที่มีอยู่ และขยายคุณค่าส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในพื้นที่วัฒนธรรมส่งเสริมการรักษาและดูแลพื้นที่วัฒนธรรมการส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามาร่วมดำเนินการ และสามารถขยายการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ได้ โดย ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม จำนวน 10 ครั้ง ในการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การดำเนินงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 และจัดทำแผนการดำเนินงานในส่วนที่เหลืออีก 9 ครั้ง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุของโครงการ พื้นที่ดำเนินการ ตลาดท่าน้ำ “วิถีธรรม วิถีไทยวัดอำนาจ” และในพื้นที่ย่านชุมชนบ้านอำนาจ โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าชุมชนในย่านบ้านอำนาจ ทั้ง 5 ชุมชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 ราย

การดำเนินงานครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระครูสิริสีลวัตร ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและพัฒนาพื้นที่ตามโครงการวิจัยดังกล่าว โดยคาดว่าจะส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการดึงทุนทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนต่อไปคะแนนโหวต :