อำนาจเจริญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา

อำนาจเจริญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา

วันนี้ ( 11 ตุลาคม 2565 ) เวลา 07.00 น.ที่ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนชาวอำนาจเจริญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปี 2565 รักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของบรรพบุรุษและสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

การตักบาตรเทโวโรหณะนับเป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาจากพุทธศาสนา อันเป็นพิธีมงคลที่สมควรอนุรักษ์ไว้ เพราะประเพณีนี้นอกจากจะแสดงให้เห็นว่า พุทธศาสนิกชนมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังมีคุณค่าและคติธรรมด้านอื่นอีก เช่น ด้านจิตใจ จากตำนานความเป็นมาของการตักบาตรเทโว ที่กล่าวว่า พระพุทธองค์ทรงระลึกถึงพระคุณของพุทธมารดา จึงเสด็จไปเทวโลกเพื่อแสดงธรรมให้พุทธมารดา บรรลุโลกุตรธรรม แสดงให้เห็นถึงความ “กตัญญูกตเวที” ที่ลูกพึงมีต่อพ่อแม่ แม้แม่จะไม่ได้เลี้ยงดู อุ้มชูเพราะสิ้นพระชนม์ ไปตั้งแต่พระพุทธองค์ประสูติได้เพียง 7 วัน แต่พระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด ให้ชีวิตย่อมยิ่งใหญ่ และควรปฏิบัติต่อบิดามารดาอย่างไร เป็นการตอบแทนพระคุณ ด้านความสามัคคี ประชาชนจำนวนมากมาจากที่ต่างๆ มากระทำพิธีตักบาตรร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในอันที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มีความสมัครสมานสามัคคีกันระหว่างบ้านกับวัด ด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การที่ประชาชนยังยึดมั่นในประเพณีและปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นนี้ นับว่าเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยตรง และถือว่าเป็นการธำรงรักษาพระสงฆ์ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยคะแนนโหวต :