#ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 นำคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการด้านแหล่งน้ำ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

#ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 นำคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการด้านแหล่งน้ำ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ณ พื้นที่ดำเนินการ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ได้แก่ โครงการพนังกั้นน้ำลำเซบายสาย A ตำบลสร้างถ่อ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีโครงการชลประทานอำนาจเจริญ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ หลังจากนั้น ลงพื้นที่ไปพบปะกับพี่น้องประชาชน บ้านดอนว่าน ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 กล่าวว่า จากการลงพื้นที่สอดส่องโครงการของจังหวัดอำนาจเจริญ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของประชาชนชาวอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในเรื่องของแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญและได้จัดสรรงบประมาณเพื่อนำมาพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจฐานราก โดยขอให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการตามระเบียบ และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน

หลังจากนั้น เวลา 14.00 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อพิจารณาสรุปผลการสอดส่อง และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะโครงการต่าง ๆ รวม 6 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ โครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว โครงการซ่อมแซมสะพานไม้บ้านภูดานกอย หมู่ที่ 6 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน-ห้วยโพธิ์ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติแจ้งให้จังหวัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ได้แก่ เรื่องการถ่ายโอนทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับไปดำเนินการ การขยายพื้นที่โครงการ การพัฒนาต่อยอดโครงการ และ การบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ และการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตต่อไปคะแนนโหวต :