อำนาจเจริญจัดพิธีอำลาตำแหน่งผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนเชิดชูเกียรติผู้บังคับบัญชา

อำนาจเจริญจัดพิธีอำลาตำแหน่งผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนเชิดชูเกียรติผู้บังคับบัญชา

วันนี้ (21 กันยายน 2565) เวลา 09.30 น. ที่ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีอำลาตำแหน่งผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ และ รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอทุกอำเภอ กำลังผสมจากกองอาสารักษาดินแดน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เข้าร่วมในพิธี

ซึ่งพิธีอำลาในครั้งนี้ เป็นการเชิดชูเกียรติผู้บังคับบัญชานายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญและนายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะรองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการวันที่ 30 กันยายน 2565 นี้ โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญและรองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน จนบังเกิดผลที่ดีต่อกองอาสารักษาดินแดนมากมาย เช่น การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ การแก้ไขปัญหาความยากจน การส่งเสริมเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ให้กับจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งบำรุงขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลทุกส่วน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกส่วนราชการในจังหวัดอำนาจเจริญและยังเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญตลอดจนประเทศชาติโดยรวม

นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญในฐานะ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวให้โอวาทและชื่นชมกำลังพล สมาชิก อส. ทุกนายและ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ อดทน และพัฒนาบ้านเมืองให้มีความร่มเย็น สงบสุขและน่าอยู่ ก่อนที่จะกล่าวอำลาผู้ที่มาร่วมงาน จากนั้นผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญได้เดินตรวจเยี่ยมทักทายเพื่อให้กำลังใจแก่กองกำลังผสมและผู้ที่มาร่วมงานอย่างเป็นกันเอง


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar