อำนาจเจริญ เปิดตลาดอำนาจฯนิยม ทุกวันจันทร์ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ มีสินค้าหลากหลายรายการให้เลือกช้อป

อำนาจเจริญ เปิดตลาดอำนาจฯนิยม ทุกวันจันทร์ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ มีสินค้าหลากหลายรายการให้เลือกช้อป

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดอำนาจฯนิยม พร้อมเยี่ยมชมให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าภายในงาน โดยมีนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมในพิธีเปิดตลาดในครั้งนี้

นายวิรัตน์ นามวงษา พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงการเปิด "ตลาดอำนาจฯ นิยม" ในวันนี้ว่าเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญและหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ โดยการสนับสนุนจากจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคระดับจังหวัดภายใต้โครงการส่งเสริม และกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดอำนาจเจริญ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจังหวัดอำนาจเจริญได้กำหนดประเด็นการพัฒนาด้านการส่งเสริมการค้า การลงทุนการท่องเที่ยวและบริการ และสินค้าชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดให้เติบโตอย่างต่อเนื่องจากฐานการเกษตรการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนและเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้เติบโตมากขึ้น และสามารถแข่งขันได้ โดยผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร เครือข่ายสินค้า OTOP สมาชิกบิสคลับอำนาจเจริญ ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้า OTOP อีกทั้งผู้ประกอบการรายย่อย ยังคงต้องได้รับการส่งเสริม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง มีช่องทางการตลาด และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถทางการตลาดของตนเอง เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และภาวะเศรษฐกิจให้ถดถอยลง ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการรายย่อย จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าและมีรายได้เพิ่มขึ้น กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยให้เกิด เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้กำหนดจัดงาน "ตลาดอำนาจฯ นิยม" ในวันจันทร์ของสัปดาห์ จำนวน 4 ครั้งๆ ละ 1 วัน ห้วงเวลาตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการรายย่อย สินค้า OTOP ที่เป็นเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร เครือข่ายสินค้า OTOP สมาชิกบิสคลับอำนาจเจริญ ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า จำนวน 80 คูหา โดยเป็นผู้ประกอบการในจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดใกล้เคียง และกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการขายการแจกคูปองส่วนลดให้กับประชาชนผู้เข้าชมงาน จำนวน 100 รางวัล ตลอดการจัดงานฯ จำนวน 4 ครั้ง


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar