อำนาจเจริญจัดประชุมผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จังหวัดอำนาจเจริญขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมในชุมชน

อำนาจเจริญจัดประชุมผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จังหวัดอำนาจเจริญขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมในชุมชน

วันนี้ ( 20 กันยายน 2565) เวลา 09.30 น. ณ วัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ "บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน" โดยมีพระครูภาวนากิจจาทร เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จังหวัดอำนาจเจริญ วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จังหวัดอำนาจเจริญ ( ศพอ.) จำนวน 41 แห่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเนื่องในโอกาสที่ท่านจะเกษียณอายุราชการอีกด้วย

นายวิสูตร ดวงสิมา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้ว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับวัดเก่าบ่อจัดให้มีการประชุมในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้บริบทของพื้นที่ ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ของกรมการศาสนา โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัฒนธรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จังหวัดอำนาจเจริญ (ศพอ.) จำนวน 41 แห่ง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีกิจกรรม ประกอบด้วย การสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างสังคมคุณธรรมในจังหวัดอำนาจเจริญ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยี รวมถึง การดำเนินงาน โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จังหวัดอำนาจเจริญ (ศพอ.) ท่ามกลางวิกฤติ โควิด-19 และทิศทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หลัง โควิด – 19


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar