อำนาจเจริญ จัดจัดงาน 100 ปี ยุวกาชาดไทย วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด และพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด ประจำปี 2565

อำนาจเจริญ จัดจัดงาน 100 ปี ยุวกาชาดไทย วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด และพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด ประจำปี 2565

วันนี้ (31 สิงหาคม 2565 ) เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะนายกยุวกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงาน 100 ปี ยุวกาชาดไทย (วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด) และพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด ประจำปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ นำนักเรียนยุวกาชาดในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ด้วยวันที่ 27 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ซึ่งในปีนี้ได้เลื่อนการจัดงานวันสถาปนาออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ (หมู่ยุวกาชาด ชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนอำนาจเจริญ และโรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการก่อตั้งกิจการยุวกาชาดและระลึกถึงพระคุณของผู้ให้กำเนิดกิจการยุวกาชาดไทยคือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ซึ่งครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 27 มกราคม 2565 แต่เนื่องจากขณะนั้นสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 เริ่มกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และมีแนวโน้มที่อาจจะแพร่ระบาดขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 จะทุเลาเบาบางและยุติลงเมื่อใด จึงกำหนดจัดโครงการส่งเสริมการจัดงาน 100 ปี ยุวกาชาดไทย (วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด) และพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด ประจำปี 2565 มาเป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด มีส่วนร่วมในการจัดโครงการส่งเสริมการจัดงาน 100 ปี ยุวกาซาดไทย (วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด) และพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาดและ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดตระหนักในความสำคัญของกิจกรมยุวกาชาด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามากขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดได้มีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมคะแนนโหวต :